Urbanismo

DOG Nº 68 – 08/04/24: Concello de Gondomar. Información pública do expediente de delimitación do núcleo rural do Mosteiro. (dous meses).

DOG Nº 56 – 19/03/24: Concello de Lalín. Aprobación definitiva do estudo de detalle modificado da agrupación das parcelas P-11 e P-12 do polígono industrial Lalín 2000.

 

DOG Nº 57 – 20/03/24: Concello de Redondela. Información pública relativa á aprobación do Plan xeral de ordenación municipal. (tres meses).

 

DOG Nº 57 – 20/03/24: Vicepresidencia segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Resolución da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, pola que se fai pública a aprobación definitiva da corrección de erros materiais do anexo II da normativa urbanística do Plan xeral de ordenación municipal de Silleda. (dous meses).

 

 

BOPPO Nº 58 – 21/03/24: Concello de Vigo. Aprobación inicial do Proxecto de reparcelación no ámbito de actuación conxunta no medio urbano UA Hernán Cortés (expte. 5293/401). (un mes).

BOPPO Nº 46– 05/03/24: Concello de Pontevedra. Modificación puntual núm. 1 do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal para o asentamento industrial de Lourizán (Pontevedra).

 

BOPPO Nº 51– 12/03/24: Concello de Sanxenxo. Aprobación definitiva do Estudio de Detalle para o axuste de aliñacións no ámbito do Plan Especial de Reforma Interior do PEI 15 do PXOM.

 

 

DOG Nº 52 – 13/03/24: Concello de Pontevedra. Aprobación inicial do proxecto de modificación puntual do Peprica para a recualificación de zona verde con modificación da ficha número 1-01- 01 do catálogo do Peprica, referida ao inmoble sito na rúa Arcebispo Malvar, número 08 (dous meses).

DOG Nº 44 – 01/03/24: Concello de Tui. Información pública da aprobación inicial do Plan especial de reforma interior AR1- AR2 - AR3 do ámbito da modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal para a reforma urbanística da zona de San Bartolomeu. (dous meses).

DOG Nº 44 – 01/03/24: Concello de Tui. Información pública da aprobación inicial do Plan especial de ordenación do núcleo rural de Palláns do ámbito da modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal para a reforma urbanística da zona de San Bartolomeu. PEONR. (dous meses).

DOG Nº 40 – 26/02/24: Concello da Guarda. Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo. Aprobación definitiva da modificación puntual número 6 do Plan xeral de ordenación urbana do concello da Guarda.

 

 

DOG Nº 42 – 28/02/24: Concello de Mos. Aprobación definitiva do Plan parcial de ordenación do solo urbanizable delimitado industrial SUDI-06.

DOG Nº 28 – 08/02/24: Concello de Sanxenxo. Información pública sobre a aprobación inicial do Plan parcial do SU 5 do Plan xeral de ordenación municipal. (dous meses).

 

 

DOG Nº 29 – 09/02/24: Concello de Sanxenxo. Anuncio polo que se dá publicidade ao Acordo do Pleno polo que se aproba definitivamente o estudo de detalle para o axuste de aliñacións no ámbito do Plan especial de reforma interior do PEI 15 do Plan xeral de ordenación municipal.

BOPPO Nº 19 – 26/01/24: Concello de Sanxenxo. Información pública o Proxecto de Compensación Modificado do polígono de solo urbanizable delimitado nº 8 do PXOM. (un mes).

 

BOPPO Nº 19 – 26/01/24: Concello de Sanxenxo. Información pública o Proxecto de Compensación do polígono de solo urbano non consolidado nº 9 (PEI 9) do PXOM. (un mes).

 

DOG Nº 22 – 31/01/24: Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda. Resolución da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, pola que se somete a información pública o Plan básico municipal de Dozón (Pontevedra). (dous meses).

 

DOG Nº 25 – 05/02/24: Concello de Salceda de Caselas. Aprobación inicial do estudo de detalle para a ordenación de volumes nunha parcela na confluencia das rúas Joaquín Fernández Sestelo e Lagoela. (un mes).

 

 

DOG Nº 25 – 05/02/24: Concello de Vigo. Anuncio da Xerencia de Urbanismo, de proposta do convenio urbanístico de execución de planeamento, entre a Xerencia e a mercantil Promociones Domingo Fernández, S.L., para a ordenación e urbanización conxunta da API do espazo de cesión e do espazo público vinculado á licenza do edificio sito na rúa Urzáiz, 136-138. (un mes).

BOPPO Nº 19 – 26/01/24: Concello de Sanxenxo. Información pública o Proxecto de Compensación Modificado do polígono de solo urbanizable delimitado nº 8 do PXOM. (un mes).

 

BOPPO Nº 19 – 26/01/24: Concello de Sanxenxo. Información pública o Proxecto de Compensación do polígono de solo urbano non consolidado nº 9 (PEI 9) do PXOM. (un mes).

 

DOG Nº 22 – 31/01/24: Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda. Resolución da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, pola que se somete a información pública o Plan básico municipal de Dozón (Pontevedra). (dous meses).

 

DOG Nº 25 – 05/02/24: Concello de Salceda de Caselas. Aprobación inicial do estudo de detalle para a ordenación de volumes nunha parcela na confluencia das rúas Joaquín Fernández Sestelo e Lagoela. (un mes).

 

 

DOG Nº 25 – 05/02/24: Concello de Vigo. Anuncio da Xerencia de Urbanismo, de proposta do convenio urbanístico de execución de planeamento, entre a Xerencia e a mercantil Promociones Domingo Fernández, S.L., para a ordenación e urbanización conxunta da API do espazo de cesión e do espazo público vinculado á licenza do edificio sito na rúa Urzáiz, 136-138. (un mes).

BOPPO Nº 14 – 19/01/24: Concello de Vigo. Aprobación inicial do Proxecto de execución de senda fluvial pola marxe dereita do río Lagares desde a estrada de Moledo ata a conexión co carreiro existente no Polígono de Miraflores (expte. 669/403).

 

BOPPO Nº 14 – 19/01/24: Concello de Sanxenxo. Aprobación inicial do Proxecto de urbanización da 1ª fase do vial previsto no PXOM de Sanxenxo para a conexión do SU 1 co solo urbano consolidado de Area de Agra, no lugar de A Granxa, na parroquia de Dorrón. (Un mes).

 

DOG Nº 14 – 19/01/24: Concello de Mos. Aprobación inicial do Plan parcial SUDI-07 no lugar do Castro, parroquia de Mos. (Dous meses).

 

 

DOG Nº 15 – 22/01/24: Concello de Ponteareas. Aprobación inicial do estudo de detalle, para o mantemento de muro de peche tradicional na aliñación actual (expediente 909/2022).

Aprobación provisional. Revisión do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo.

 

BOPPO Nº 246 – 26/12/23: Concello de Tui. Aprobación Definitiva dos Proxectos de Bases e Estatutos da Xunta de Compensación constituída polos propietarios dos terreos localizados no SU2A-Ribadelouro, delimitado polo PXOM.

 

DOG Nº 2 – 03/01/24: Vicepresidencia Segunda y Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda. Informe de impacto ambiental del proyecto de urbanización del sector de suelo urbanizable S-I04* del Plan general de ordenación municipal de Valga, en el ayuntamiento de Valga (2023/0026).