Urbanismo

DOG Nº 14 – 20/01/23: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda Resolución, pola que se fai pública a aprobación definitiva do Plan xeral de ordenación municipal de Silleda.

DOG Nº 15 – 23/01/23: Concello de Pontevedra. Anuncio da aprobación definitiva do estudo de detalle para o axuste de aliñacións na rúa Eduardo Blanco Amor e na rúa das Estrigueiras.

DOG Nº 16 – 24/01/23: Concello de Sanxenxo. Anuncio da aprobación inicial do estudo de detalle para o axuste de aliñacións no ámbito do Plan especial de reforma interior do polígono de execución integral 15 do Plan xeral de ordenación municipal. (un mes).

BOP Nº 17 – 25/01/23: Concello de Cangas. Anuncio. Aprobacion inicial do Proxecto de Urbanización Escote – Cimadevila. (un mes).

DOG Nº 18 – 26/01/23: Concello de Vilanova de Arousa. Anuncio da aprobación definitiva da modificación puntual número 2 do Plan parcial do polígono industrial de Tremoedo.

BOP Nº 18 – 26/01/23: Concello de Vilagarcia de Arousa: Anuncio da aprobación definitiva do estudo de detalle para reaxuste de aliñacións na parcela A-3 en Bosque Desamparados.

BOP Nº 10 – 16/01/23: Concello de Vigo. Anuncio da aprobación definitiva do Estudo de Detalle na Unidade de Actuación Hernán Cortés e o inicio do expediente de reparcelación do ámbito. (Expdte. 5293/401).

DOG Nº 5 – 09/01/23: Concello de Poio Anuncio de información pública da aprobación inicial do Plan especial de infraestruturas e dotacións do cemiterio de San Xoán (Poio-Pontevedra). (dous meses).

 

DOG Nº 5 – 09/01/23: Concello de Sanxenxo. Anuncio de aprobación inicial da modificación puntual do Plan parcial do SU-12 do Plan Xeral de Ordenación Municipal, (dous meses).

 

BOP Nº 5 – 09/01/23: Concello de Sanxenxo. Aprobación inicial da modificación puntual nº 1 do Proxecto de Urbanización do PERI 4 do PXOM de Sanxenxo, no lugar de O Pombal, parroquia de Adina (expediente 5472/2022). (un mes).

 

DOG Nº 8 – 12/01/23: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Resolución pola que se fai pública a aprobación definitiva da modificación puntual das Normas subsidiarias de planeamento do Concello de Cangas para a reclasificación dun ámbito como solo urbano.

 

DOG Nº 8 – 12/01/23: Concello de Lalín. Anuncio de exposición pública da aprobación inicial do convenio urbanístico de unificación de aproveitamentos no SUE-3. (un mes).