Normativa y Legislación
PORTADA CIRCULARES 2022Normativa y legislación

DOG Nº 248 – 30/12/22: Presidencia da Xunta de Galicia.  Lei 7/2022, do 27 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.

 

BOE Nº 305 – 21/12/22: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Real Decreto 1029/2022, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes.

 DOG Nº 247 – 29/12/22: Axencia Tributaria de Galicia. Resolución pola que se actualizan os anexos da Orde do 20 de decembro de 2021 pola que se regula o medio de comprobación do valor dos bens inmobles, ditame de peritos da Administración, previsto no artigo 57.e) da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, no ámbito dos impostos sobre sucesións e doazóns e sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, así como a normativa técnica xeral.

 

DOG Nº 242 – 22/12/22: Consellería de Medio Ambiente Territorio e Vivenda. Resolución do 15 de decembro de 2022, da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, pola que se aproba a terceira actualización do Plan básico autonómico de Galicia.

 

BOE Nº 307 – 23/12/22: Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso. Nota Asesoría jurídica Coatpo. Modificación de plazos procesales para la presentación de Informes Periciales

 

DOG Nº 239 – 19/12/22: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Anuncio polo que se somete a información pública o anteproxecto da Lei de ordenación do litoral de Galicia. (un mes).

 

DOG Nº 239 – 19/12/22: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Resolución pola que se dá publicidade á Instrución conxunta da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo e da Dirección da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia sobre a viabilidade dos tendidos aéreos de telecomunicacións nos núcleos rurais tradicionais da Comunidade Autónoma de Galicia.

 

BOE Nº 301 – 16/12/22: Ministerio de Hacienda y Función Pública. Resolución de 1 de diciembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2023.

 

DOG Nº 239 – 19/12/22: Orde pola que se aproban oes ESTATUTOS do Colexio Oficial da Arquitectura Técnica de Pontevedra.

DOG Nº 235 – 13/12/22: Axencia Galega da Industria Forestal. Resolución pola que se amplía o prazo de xustificación das subvencións convocadas ao abeiro da Resolución do 29 de setembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2022, en réxime de concorrencia non competitiva, as subvencións para a realización de proxectos e obras que empreguen produtos de madeira como elementos estruturais, financiadas ao 100 % no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19 (códigos de procedemento MR502B, MR502D, MR502F e MR502G). (30 de decembro de 2022 para a primeira anualidade, e o 30 de xuño para a segunda).

BOE Nº 300 – 15/12/22: Ministerio de Hacienda y Función Pública. Anuncio de la Dirección General del Catastro para general conocimiento de los valores de referencia de los bienes inmuebles rústicos sin construcciones para el ejercicio 2023. BOE Nº 300 – 15/12/22: valores de referencia de los bienes inmuebles urbanos para el ejercicio 2023.

 

BOE Nº 300 – 15/12/22: Ministerio de Hacienda y Función Pública. Anuncio de la Dirección General del Catastro para general conocimiento de los valores de referencia de los bienes inmuebles rústicos sin construcciones para el ejercicio 2023. BOE Nº 300 – 15/12/22: valores de referencia de los bienes inmuebles urbanos para el ejercicio 2023.

DOG Nº 227 – 29/11/22:  Instituto Galego da Vivenda e Solo. Resolución, pola que se modifica a Resolución do 23 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras aplicables á concesión das subvencións para rehabilitar edificacións e vivendas de titularidade municipal con destino ao alugamento social (código de procedemento VI422F).

BOE Nº 286 – 29/11/22: Ministerio de Cultura y Deporte. Extracto de la Resolución, por la que se convocan ayudas a las entidades titulares de instalaciones deportivas para obras de modernización de instalaciones deportivas para acoger eventos deportivos internacionales en cuanto a eficiencia energética, inclusión y sostenibilidad, con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (Treinta días hábiles).

BOE Nº 291 – 05/12/22: Ministerio de Trabajo y Economía Social. Resolución, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Galicia, para el funcionamiento por medios electrónicos del registro de empresas acreditadas en el sector de la construcción.

BOE Nº 297 – 12/12/22: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Resolución de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas. BOE Nº 297 – 12/12/22: normas UNE anuladas y BOE Nº 297 – 12/12/22: normas UNE ratificadas durante el mes de noviembre de 2022 como normas españolas.

BOE Nº 272 – 12/11/22: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Resolución de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas. BOE Nº 272 – 12/11/22: normas UNE anuladas y BOE Nº 272 – 12/11/22: normas UNE ratificadas por la Asociación Española de Normalización durante el mes de octubre de 2022.

DOG Nº 200 – 20/10/22: Vicepresidencia segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes. Decreto 172/2022, do 6 de outubro, polo que se aproba o Catálogo de actividades que deben adoptar medidas de autoprotección e polo que se fixa o contido desas medidas.

Texto Refundido da Ordenanza municipal reguladora do informe de avaliación dos edificios do Concello de Pontevedra.

 

BOE Nº 246 – 13/10/22: Resolución de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación Española de Normalización, durante el mes de septiembre de 2022. BOE Nº 246 – 13/10/22: Normas UNE anuladas durante el mes de septiembre de 2022. BOE Nº 246 – 13/10/22: Normas europeas que han sido ratificadas durante el mes de septiembre de 2022 como normas españolas.


BOE Nº 251 – 19/10/22: Ministerio de Universidades. Real Decreto 889/2022, de 18 de octubre, por el que se establecen las condiciones y los procedimientos de homologación, de declaración de equivalencia y de convalidación de enseñanzas universitarias de sistemas educativos extranjeros y por el que se regula el procedimiento para establecer la correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior de los títulos universitarios oficiales pertenecientes a ordenaciones académicas anteriores.


Circular interpretativa sobre a viabilidade das vivendas colectivas no Solo Rústico e Actuacións en parcelas afectadas por distinta clasificación, no Marco da Normativa Urbanística Estatal e Autonómica vixente. Xunta de Galicia.

 

DOG Nº 188 – 03/10/22: Instituto Galego da Vivenda e Solo. Resolución pola que se regula o Programa de mobilización de vivendas para o alugamento (código de procedemento VI426D).

 

DOG Nº 189 – 04/10/22: Instituto Galego da Vivenda e Solo. Resolución pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do Programa de mellora da accesibilidade en e ás vivendas do Plan estatal para o acceso á vivenda 2022-2025 e se procede á súa convocatoria para o ano 2022, con carácter plurianual (código de procedemento VI435B). EXTRACTO.

 Nueva versión de la herramienta unificada lider/calener (hulc) para la verificación del db-he 2019. Esta versión (2.0.2371.1173 de 1 de septiembre de 2022) de la Herramienta Unificada LIDER/CALENER (HULC) incorpora como principales novedades la corrección del cálculo de la carga de iluminación al modificar la potencia instalada, la corrección de las horas fuera de consigna en GT, la clasificación correcta de las medianeras adiabáticas o estandar, el desacople del periodo de sombras móviles de la temporada de refrigeración y el ajuste de la herramienta de unión de espacios corrigiendo el volumen final y la asignación de particiones interiores.

 

Ministerio de Hacienda y Función Pública, Dirección General del Catastro:

BOE Nº 231 – 26/09/22: Anuncio por el que se hace pública la apertura del trámite de audiencia colectiva previo a la aprobación de la Resolución sobre elementos precisos para la determinación de los valores de referencia de los inmuebles urbanos del ejercicio 2023.(diez días)

 

BOE Nº 231 – 26/09/22: Anuncio por el que se hace pública la apertura del trámite de audiencia colectiva previo a la aprobación de la Resolución sobre elementos precisos para la determinación de los valores de referencia de los inmuebles rústicos sin construcciones del ejercicio 2023. (diez días)


BOE Nº 223 - 16/09/22: Resolución de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas. BOE Nº 223 – 16/09/22: normas europeas que han sido ratificadas, durante el mes de agosto de 2022.

 

BOP Nº 180 – 20/09/22: Concello de Vigo. Aprobación definitiva do documento de revisión do mapa do estratéxico de ruído (MER) do Concello de Vigo, ano 2022, Fase 4ª, Expt. 15859/306.

 

BOE Nº 208 – 30/08/22: Cortes Generales. Resolución por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad.

 

BOE Nº 208 – 30/8/22: Cortes Generales. por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural.

 

DOG Nº 165 – 31/08/22: Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación Orde pola que se amplía o prazo de presentación da documentación xustificativa establecido na Orde do 21 de xaneiro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións a entidades locais para actuacións encamiñadas ao acondicionamento e mellora das instalacións dos espazos termais de uso lúdico da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento IN308C). (ata o 1 de decembro de 2022 (incluído).