Urbanismo

BOP Nº 242 – 21/12/22: Concello de Vigo. Resolución da Concelleira delegada da área de urbanismo pola que se actualizan os anexos da ordenanza municipal reguladora de TRAMITACIÓN DE LICENZAS URBANÍSTICAS e outras formas de intervención administrativa.

BOP Nº 242 – 21/12/22: Concello de Vigo. Resolución da Concelleira delegada da área de urbanismo pola que se actualizan os anexos da ordenanza municipal reguladora de tramitación de licenzas urbanísticas e outras formas de intervención administrativa.

DOG Nº 242 – 22/12/22: Concello de Sanxenxo. Anuncio da aprobación inicial do Plan especial de reforma interior do polígono de execución integral 17 do Plan xeral de ordenación municipal. (dous meses).

BOP Nº 244 – 23/12/22: Concello de Sanxenxo. Aprobación definitiva da modificación puntual núm. 10 do PXOM de Sanxenxo. Normativa e Ordenanzas de aplicación no ámbito da mesma.

 

BOP Nº 245 – 26/12/22: Concello de Poio. Bases das axudas á conservación e rehabilitación de vivendas na área de rehabilitación integral de combarro, 9ª fase.

BOP Nº 244 – 26/12/22: Concello de Mondariz. Anuncio da aprobación inicial do Plan especial de infraestruturas e dotacións para a construción dun albergue na Cela (Mondariz).

BOP Nº 247 – 28/12/22: Concello de Bueu. Anuncio. Aprobación inicial da ordenanza municipal reguladora da instalación de terrazas vinculadas a establecementos abertos ao público. (30 días).

BOP Nº 231 – 02/12/22: Concello de Poio. Notificacións. Aprobación inicial proxecto básico e de execución para urbanización de parcela e entorno de ampliación do cemiterio de San Xoan. (un mes).

DOG Nº 232 – 07/12/22: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda Resolución pola que se fai pública a aprobación definitiva da modificación puntual número 24 das normas subsidiarias de planeamento municipal do Concello de Vilanova de Arousa, para a redelimitación do núcleo da Torre.

BOP Nº 233 – 07/12/22: Concello de Vilanova de Arousa. Aprobación definitiva da Modificación Puntual núm. 22 das Normas Subsidiarias do Planeamento Urbanístico Municipal.

BOP Nº 233 – 07/12/22: Concello de Caldas de Reis. Anuncio. Aprobación inicial da ordenanza reguladora da instalación de terrazas en terreos de uso público do concello. (30 días hábiles).

 

BOP Nº 233 – 07/12/22: Concello de Vigo. Anuncio. Aprobación inicial do Proxecto de urbanización do polígono industrial da Pasaxe (Fase I) nos Concellos de Gondomar e Vigo (expte. 5287/401). (un mes).

 

DOG Nº 222 – 22/11/22: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Resolución da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, pola que se fai pública a aprobación definitiva da modificación puntual número 10 do Plan xeral de ordenación municipal de Sanxenxo (PTU-PO-20/035).

 

BOP Nº 225 - 24/11/22: Concello de Vilanova de Arousa. Modificación Puntual nº 18 das normas subsidiarias de planeamento municipal para a redelimitación de solo de núcleo rural en Deiro, Tremoedo.

DOG Nº 224 – 24/11/22: Concello da Guarda Anuncio de ampliación do prazo de exposición ao público do acordo de aprobación inicial da modificación puntual número 7 do Plan xeral de ordenación urbana. (dous meses).

 

BOP Nº 221 – 18/11/22: Concello de Ponteareas. Anuncio de aprobación inicial de proxecto e estatutos de actuación. Xunta de compensación do Polígono único do Sector de Chan Urbanizable SURBZ T-02 do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Ponteareas (PXOM). (un mes).

BOP Nº 215 – 10/11/22: Concello de As Neves. Ordenanzas e RegulamentosAprobación definitiva da ordenanza municipal reguladora da instalación e uso de terrazas en espazo públicos.

BOP Nº 206 – 27/10/22: Concello da Cañiza. Aprobación Definitiva proxecto de Urbanización do antigo mercado e pequenas obras complementarias.

DOG Nº 207 – 31/10/22: Concello da Cañiza. Anuncio da aprobación definitiva do proxecto de expropiación para a execución da modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal da Cañiza no ámbito do antigo mercado de gando.

DOG Nº 206 – 28/10/22: Concello de Pontevedra. Anuncio da aprobación definitiva do estudo de detalle para a ordenación de volumes e a determinación das condicións estéticas e compositivas dos edificios que se van construír no rueiro 46A do polígono 1 do eido da modificación puntual do Plan xeral de ordenación urbana, na antiga unidade de actuación número 7 (Tafisa) (expediente 2017/ESTDETALLE/000003).

DOG Nº 207 – 31/10/22: Concello de Sanxenxo. Anuncio da aprobación inicial da modificación puntual do Plan parcial do SU 8 do Plan xeral de ordenación municipal de Sanxenxo, tramitado por instancia da Xunta de Compensación do polígono único do Plan parcial do SU 8 (expediente municipal 2021000754). (dous meses).

BOP Nº 201 – 20/10/22: Concello de Valga. Aprobación definitiva da modificación puntual número 4 do Plan Xeral de Ordenación Municipal.

BOP Nº 204 – 25/10/22: Concello de Vigo. Aprobación inicial do Proxecto de Modificación puntual do Proxecto de Compensación do Plan Parcial de Quirós, expediente 5294/401.

BOP Nº 192 – 06/10/22: Concello de Sanxenxo. Anuncio. Aprobación definitiva do “Estudo de Detalle para o reaxuste de aliñacións no ámbito do Plan Parcial do SU 10, en Rouxique, Vilalonga, Sanxenxo”. Expediente 2020006195.

BOP Nº 195 – 11/10/22: Concello de Vigo. Aprobación definitiva do Estudo de Detalle da UA Hernán Cortés (Expte. 5264/401).

BOP Nº 195 – 11/10/22: Concello de A Guarda. Aprobación definitiva da Ordenanza Reguladora da instalación de terrazas en espazos de uso público.

DOG Nº 186 – 29/09/22: Concello de Bueu Anuncio de información pública da proposta do convenio urbanístico-convenio de xestión POL-12 rúa Nova de Arriba. (un mes).

BOP Nº 187 – 29/09/22: Concello de Gondomar. Anuncio de Resolución. Aprobación Inicial do Proxecto de Urbanización do Polígono Industrial A Pasaxe (Fase I).

BOP Nº 187 – 29/09/22: Concello de Lalín. Modificación do sistema de actuación para o desenvolvemento da área de reparto 21 (ar-21) das do Plano Xeral de Ordenación Municipal. (un mes).

BOP Nº 184 – 26/09/22: Concello de Pontevedra. 2ª Modificación da Ordenanza Municipal reguladora do Informe de Avaliación dos Edificios do Concello.

DOG Nº 183 – 26/09/22: Concello de Vigo. Anuncio da Xerencia Municipal de Urbanismo, da aprobación inicial do Plan especial de reforma interior UE industrial II-04 de Santo André de Comesaña (expediente 16958/411). (dous meses)

DOG Nº 174 – 13/09/22: Concello da Guarda. Anuncio da aprobación inicial da modificación puntual número 6 do Plan xeral de ordenación urbana (PXOU) (expediente 1551/2022). (dous meses).

BOP Nº 175 – 13/09/22: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Instituto Galego da Vivenda e Solo. Anuncio polo que se somete a información pública a aprobación inicial da Modificación puntual nº 2 do Plan sectorial de ordenación de áreas empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia. (dous meses).

BOP Nº 179 – 19/09/22: Concello de Mos. Anuncio de Aprobación definitiva del Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones para Instalaciones Deportivas del Real Club Celta de Vigo S.A.D. En Pereiras, Concello de Mos. Publicación de la Normativa Urbanística.

DOG Nº 167 – 02/09/22: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Anuncio da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico do Plan parcial do SUR-PPR6 do Plan xeral de ordenación municipal, no concello do Porriño (expediente 2022AAE2669).

BOP Nº 170 – 06/09/22: Vilanova de Arousa. Modificación puntual nº 17 das Normas Subsidiarias de Planeamento Municipal do Concello de Vilanova de Arousa para a regulación das aliñacións públicas en solo de núcleo rural e solo urbano MIR.

DOG Nº 171 – 08/09/22: Vilanova de Arousa. Resolución de aprobación definitiva da modificación puntual número 18 das normas subsidiarias de planeamento municipal do Concello de Vilanova de Arousa para a redelimitación do núcleo rural de Deiro.

DOG Nº 160 – 24/08/22: Concello de Pontecesures. Anuncio de información pública sobre o texto inicial do convenio urbanístico para a formulación e o desenvolvemento da modificación puntual número 1 do Plan xeral de ordenación municipal de Pontecesures. (Un mes).

BOP Nº 161 – 24/08/22: Concello de Tui. Anuncio. Aprobación inicial do Proxecto de Compensación da Unidade de Execución nº 5 do PXOM. (Un mes).

DOG Nº 161 – 25/08/22: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Orde de aprobación definitiva da modificación puntual número 4 do Plan xeral de ordenación municipal de Valga.

DOG Nº 165 – 31/08/22: Concello de Baiona. Anuncio de información pública sobre a modificación puntual número 2 do Plan xeral de ordenación municipal. (Dous meses).

BOP Nº 166 – 31/08/22: Concello de Vigo. Anuncio. Aprobación inicial do Proxecto de Urbanización Polígono 2 Fase A, Plan Parcial de San Paio de Navia (expte. 5275/401). (Un mes).

BOP Nº 166 – 31/08/22: Concello de Vigo. Anuncio. Aprobación inicial do Proxecto de Urbanización Polígono 2 Fase A, Plan Parcial de San Paio de Navia (expte. 5275/401). (un mes).