Axencia Tributaria de Galicia. Valor dos Bens Inmobles
Publicada el 29/12/22

RESOLUCIÓN do 22 de decembro de 2022 pola que se actualizan os anexos da Orde do 20 de decembro de 2021 pola que se regula o medio de comprobación do valor dos bens inmobles, ditame de peritos da Administración, previsto no artigo 57.e) da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, no ámbito dos impostos sobre sucesións e doazóns e sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, así como a normativa técnica xeral. DOG. Nº 247 - 20/12/22

A presente resolución entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación e aplicara-se aos feitos impoñibles dos impostos sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados e sobre sucesións e doazóns que se devindiquen desde o 1 de xaneiro de 2023.

Ficheros
  • No hay ficheros en esta noticia.
Relaciones
  • No hay relaciones en esta noticia.